Confidentialitate

În conformitate cu GDPR (UE) 2016/679, vă informăm că datele personale trimise la acest e-mail vor fi colectate și controlate de S.C. COMPETITIV BRANDIS S.R.L. în scopul furnizării serviciului solicitat în conformitate cu contractul, măsurile precontractuale solicitate de către persoana vizată și administrarea tehnică. Datele dvs. personale nu vor fi comunicate terților decât cu privire la cerințele legale sau contractuale și vor rămâne stocate pentru perioadele prevăzute de dispozițiile aplicabile sau, dacă este cazul, în relațiile contractuale dintre operatorul de date și persoana vizată care justifică prelucrarea datelor. În conformitate cu regulamentul privind protecția datelor, aveți dreptul de a accesa datele dvs., de a modifica, de a șterge, de a restrânge procesarea, de a dispune de portabilitatea datelor și de a obiecta de prelucrare. Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți trimite o solicitare scrisă către operatorul de date la: office@competitivb.ro sau str.Culturii, nr.24, loc.Vernesti, jud.Buzau, Romania. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE.

Informațiile conținute în acest e-mail sunt confidențiale, privilegiate și numai pentru informațiile destinatarului destinat și nu pot fi utilizate, publicate sau redistribuite fără acordul scris prealabil. Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, răspundeți la acest mesaj și apoi  să îl ștergeți pentru a ne asigura că o astfel de greșeală nu apare în viitor. Vă mulțumim pentru cooperare și înțelegere.


 

In accordance with the GDPR (EU) 2016/679, We inform You that the personal data sent to this email shall be collected and controlled by S.C. COMPETITIV BRANDIS S.R.L. with the purpose of providing the requested service complying with the the contract, precontractual measures requested by the data subject and technical administration. Your personal data shall not be shared with third parties except on legal or contractual requirements, and shall remain stored for the periods of time provided in the applicable provisions or, if appropriate, in the contractual relations between the data controller and the data subject which justified the processing of the data. In accordance with the data protection regulation, you have the right to access your data, right to amend, to erasure, to restrict the processing, right to data portability and to object the processing. For exercising these rights, you may send a written requested to the data controller at: office@competitivb.ro or str.Culturii, nr.24, loc.Vernesti, jud.Buzau, Romania. You may also have the right to lodge a complaint with the Supervisory Authority.

CONFIDENCIALITY DISCLAIMER.

The information contained in this email is confidential, privileged and only for the information of the intended recipient and may not be used, published or redistributed without the prior written consent. If You received this message by mistake, please reply to this message and proceed to delete it so that we can ensure such a mistake does not occur in the future. Thank you for your cooperation and understanding.